Stichtingsbestuur - ANBI

Contactgegevens

Naam: Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning
Fiscaal nummer: 8515.84.925

Contactgegevens:
Adres: 
Jacobskerkhof 2
3511BL Utrecht

Telefoon: 06 36255275
E-mail: info@casella.nl
Website: casella.nl

Contactpersoon Zr. Marie Madeleine Maas

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: zr. Marie Madeleine Maas
Penningmeester: Ries Companjen
Secretaris: Milou de With
Algemeen bestuurslid: zr. Maria Leunissen

Doelstelling

Doelstelling: Het ondersteunen van retraite centrum ‘de Spil’ exclusief voor jonge mensen.

Uitwerking:
– Organiseren van activiteiten ten behoeve van jonge mensen.

Werving van de gelden

De stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende wijze:
– Bijdrage van de Congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica.
– Giften ‘Vrienden van Casella. Mensen welke nauw verbonden zijn met het initiatief worden gevraagd een bijdrage te leveren om extra investeringen in programma en faciliteiten te kunnen doen.
– Fondswerving, voor projecten en de inrichting van activiteitenruimte zullen fondsen worden benaderd.
– Rente op Eigen Vermogen, verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt.
– Legaten, inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht.

Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting Casella:
Vermogen van de instelling: het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, het mogelijk maken van cursussen en trainingen van de deelnemers. Mogelijke exploitatietekorten kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen worden verricht.
– Bestemming liquidatiesaldo: het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan een doel welke een algemeen belang dient.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur kent de volgende bestuursleden:
– Voorzitter
– Secretaris 
– Penningmeester
 – 2 Algemeen bestuursleden 

Beheer

Vermogen is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve gebracht. De algemene reserve zal als kleine buffer dienen om in de toekomst tegenvallende jaren te kunnen opvangen.
Beloning beleidsbepalers: de beleidsbepalers van Casella de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een kleine attentie voor de bestuurders welke de stichting betaalt.
Administratieve organisatie:  Het algemene bestuurslid verricht de betalingen en verzorgt de financiële administratie. Penningmeester maakt ééns per kwartaal een rapportage met een overzicht van de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting met de boekhouding.

2021 Casella Jaarverslag en jaarrekening 

2020 Casella Jaarverslag en jaarrekening

Jaarrekening Casella 2019

Jaarverslag Casella 2018

2023-02 – Casella – Jaarrekening 2022