Stichtingsbestuur - ANBI

Contactgegevens

Naam: Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning
Fiscaal nummer: 8515.84.925

Contactgegevens:
Adres: Soestdijkerstraatweg 145
1213VZ Hilversum

Telefoon: 035 – 5446120
E-mail: info@casella.nl
Website: casella.nl

Contactpersoon Zr. Marie Madeleine Maas

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: zr. Marie Madeleine Maas
Penningmeester: Sem Oosterhoff
Secretaris: Alexandra Bruun
Algemeen bestuurslid: zr. Maria Leunissen
Algemeen bestuurslid: Sebastiaan Hexspoor

Doelstelling

Doelstelling: Het religieuze leven vanuit de Augustijnse spiritualiteit op een laagdrempelige, gastvrije manier toegankelijk te maken voor vooral jonge mensen.
Uitwerking:
– Het beschikbaar stellen van een centrum voor stilte, bezinning en ontmoeting. Gasten krijgen de kans mee te leven op het ritme van het gebed van de leefgemeenschap Casella.
– Organiseren van activiteiten ten behoeve van de gasten zoals, lectio divina, labyrint lopen en bijbelmeditatie.
– De leden van de leefgemeenschap Casella zullen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van het programma. In de leefgemeenschap Casella wonen onder meer Zusters Augustinessen van Sint Monica.

Werving van de gelden

De stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende wijze:
– Financiële bijdragen van de deelnemers welke de directe kosten dekken
– Bijdrage van de Congregatie Zusters Augustinessen van Sint Monica.
– Giften ‘Vrienden van Casella. Mensen welke nauw verbonden zijn met het initiatief worden gevraagd een bijdrage te leveren om extra investeringen in programma en faciliteiten te kunnen doen.
– Fondswerving, voor projecten en de inrichting van activiteitenruimte zullen fondsen worden benaderd.
– Rente op Eigen Vermogen, verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt.
– Legaten, inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht.

Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting Casella:
Vermogen van de instelling: het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, het mogelijk maken van cursussen en trainingen van de deelnemers. Mogelijke exploitatietekorten kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen worden verricht.
– Bestemming liquidatiesaldo: het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan een doel welke een algemeen belang dient.

Het bestuur

Het stichtingsbestuur kent de volgende bestuursleden:
– Voorzitter, zit de vergaderingen voor, representeert de stichting naar buiten toe, is verantwoordelijk voor vrijwilligersbeleid en verzorgd de planning van de verhuur . Kan gezamenlijk met penningmeester, secretaris of algemeen bestuurslid de stichting in rechte vertegenwoordigen.
– Secretaris, Is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris bestuur en algemeen bestuurslid de stichting in rechte vertegenwoordigen.
– Penningmeester, zorgt voor financiële rapportages. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris en algemeen bestuurslid de stichting in rechte vertegenwoordigen.
– Algemeen bestuurslid heeft taken op het gebied uitvoering programma en verzorgen financiële administratie. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris en penningmeester de stichting in rechte vertegenwoordigen.

Beheer

Vermogen is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve gebracht. De algemene reserve zal als kleine buffer dienen om in de toekomst tegenvallende jaren te kunnen opvangen.
Kosten structuur: Programma-, Promotiekosten en Algemene kosten zullen worden gedekt uit de bijdragen van de deelnemers en een bijdrage van de congregatie. De Huisvestingskosten worden zoveel mogelijk terugverdiend uit de verhuur van de ruimten aan derden, waarbij deze derden zo veel mogelijk moeten passen in de doelstelling van de stichting: zich richten op jongeren en een aanbod op spiritueel gebied hebben.
Beloning beleidsbepalers: de beleidsbepalers van Casella de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een kleine attentie voor de bestuurders welke de stichting betaalt.
Administratieve organisatie:  Het algemene bestuurslid verricht de betalingen en verzorgt de financiële administratie. Penningmeester maakt ééns per kwartaal een rapportage met een overzicht van de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting met de boekhouding.

2021 Casella Jaarverslag en jaarrekening 

2020 Casella Jaarverslag en jaarrekening

Jaarrekening Casella 2019

Jaarverslag Casella 2018